Persoonlijk leiderschap

You have to work hard to get your thinking clean to make it simple.

But it’s worth it in the end because once you get there,

you can move mountains.

Steve Jobs

Persoonlijk leiderschap gaat over verantwoordelijkheid opnemen voor jouw eigen leven 

door je bewust te worden van wat je drijft en onbewust stuurt. 

Going down the rabbit hole om je eigen handleiding te ontdekken.

Persoonlijk leiderschapstraject

Dit is een traject met focus op bewustwording van persoonlijke blinde vlekken en groeipotentieel. De verworven inzichten kan je ook toepassen op anderen, wat leidt tot lichtere (= minder beladen) relaties, maar dit is niet de primaire focus van dit traject.

 

Het traject is opgebouwd uit 6 sessies, waarbij elke sessie de basis vormt voor de volgende stap. Ik hanteer daarbij krachtige modellen die voor mezelf, als individu en als coach, het verschil betekend hebben:

- de basisbeginselen van trauma-therapie

- de drijfverenbenadering van C. Graves

- het Enneagram

1. Inzicht in de natuurlijke (automatische) reactiemechanismen bij stress

Veiligheid is een basisvereiste voor de mens om te kunnen overleven. Daartoe beschikken wij over een geniaal ingebouwd systeem dat instinctief geactiveerd wordt als er zich een onveilige situatie voor doet. Dan gaan we vechten, vluchten of ons onderwerpen om te overleven. 

Maar dat systeem gaat soms in 'overdrive' en doet ons ook in 'survivalmodus' schieten op momenten die in sé niet bedreigend zijn, maar vanuit onze perceptie (door vroegere ervaringen) als bedreigend ervaren worden. Dit gebeurt vaak onbewust, waardoor we als het ware geleefd worden door ons eigen overlevingsmechanisme.

 

Wat mag je verwachten?

 • ik geef je een inkijk in de werking van ons stressmechanisme

 • we kijken we hoe je dit bij jezelf kan herkennen en 

 • ik reik ik je handvaten aan zodat jij opnieuw zélf aan het stuur kan gaan zitten (en niet één van je overlevingsmechanismen).

Met die inzichten ga jij de daaropvolgende weken actief aan de slag.

2. Inzicht in jouw drijfveren

Elk mens is gemotiveerd, alleen niet voor dezelfde dingen. Veel conflicten, onbegrip en frictie ontstaan omdat we de verwachting hebben dat anderen dezelfde motivaties en drijfveren hebben als wijzelf. Sterke weerstand leidt al snel tot irritatie die je helemaal in beslag kan nemen. Er blijft dan weinig tot geen ruimte over om vanuit je natuurlijke voorkeursdrijfveren te denken, voelen en handelen. Het risico van weerstand is dan ook dat het je gevangen houdt en je keuzevrijheid ontneemt

Met kennis van je drijfveren leer je jezelf beter te begrijpen. Ervaringen in je werk- en privé-leven vallen opeens op zijn plek. Je ziet wat werkt en wat niet. Je wordt je bewust van de onbewuste sturing achter je gedrag en versterkt je persoonlijk leiderschap en effectiviteit. 

 

Wat mag je verwachten?

 • bepaling van je drijfverenDNA(TM) aan de hand van een online-test met 20 vragen (invultijd 20 tot 30 minuten).

 • ik geef je een inkijk in de opbouw van het model van Clare Graves rond bewustzijnsniveau’s

 • we bespreken de resultaten van jouw drijfverenDNA(TM) (voorkeur, weerstand, energiebalans en focus) 

 • we gaan na of die inzichten een verhelderend licht kunnen werpen op situaties (werk of privé) waar je mee worstelt, en welke acties je kan ondernemen om hier in de toekomst op een andere manier mee om te gaan

3. Inzicht in jouw persoonlijkheid

Het enneagram is een model dat tracht de verschillende persoonlijkheden van de mens in kaart te brengen aan de hand van enkele dominante karaktereigenschappen. De geschiedenis van het enneagram gaat terug tot 2500 v. Chr.

De 9 persoonlijkheidstypes in het enneagram, staan ieder op een andere manier in het leven. Ze hebben een ander wereldbeeld en reageren verschillend op situaties. De een laat zich meer leiden door zijn hart, de ander door zijn hoofd of ‘buikgevoel’ (instinct). Elk type heeft zijn eigen kenmerkende sterktes en zwaktes, persoonlijke angsten en mechanismes om met die angsten om te gaan.

Enneagram_edited.jpg

In tegenstelling tot het courant gebruikte procesmodel (met zeshoekige figuur), gebruik ik het typologiemodel met daarin de 3 gelijkzijdige driehoeken omdat dit model correcter is als het gaat over valkuilen en ontwikkelpunten.

 

Wat mag je verwachten?

 • een eerste indicatieve bepaling van je enneagramtype gebeurt aan de hand van een online-test (15-tal minuten)

 • we overlopen de resultaten van de online-test en dubbelchecken of dit jouw werkelijke enneagram-type is, en zonodig graven we dieper tot we jouw enneagram-type gevonden hebben

 • we verdiepen ons in de sterktes, valkuilen, angsten en mechanismen om met die angst om te gaan die horen bij jouw persoonlijkheidstype

 • we maken de link tussen het Enneagram en de inzichten uit de vorige sessies

 • we bepalen samen een aantal elementen waar je de komende weken extra aandacht aan kan besteden.

4. Inzicht in jouw potentieel 

Het enneagram is geen statisch model. Het is een energetisch model met als doel  mensen uit hun ‘hokje’ te helpen, op weg naar bevrijding uit de dwangmatigheid die door hun blinde vlek in standgehouden wordt. Bevrijding wordt bereikt door een correcte samenwerking van de drie centra. In de ego-persoonlijkheid heeft één centrum de leiding, waardoor hoofd-, hart en buiktypen ontstaan.

Om het evenwicht te herstellen, is het noodzakelijk de coördinatie en de samenwerking tussen de centra te verbeteren. Het enneagram wijst voor elk type aan waar het onevenwicht tussen de centra te vinden is en hoe het kan verbeterd worden.

 

Wat mag je verwachten?

 • we verdiepen ons in de wisselwerking tussen jouw voorkeurscentrum, jouw steunend centrum en jouw onderdrukte centrum

 • we zetten samen jouw groeipad obv de Enneagram-lijnen uit

 • je maakt kennis met jouw potentieel

Resultaat

Persoonlijk leiderschap vanuit innerlijke rust, communicatie (grotendeels) ontdaan van het 'drama-gehalte'.

Mijn meerwaarde​​

 • scherp waarnemingsvermogen: ik lees tussen de lijnen door en hoor wat niet gezegd wordt

 • onafhankelijke blik: ik kan patronen blootleggen die jij niet ziet omdat jij er middenin zit​

 • talent om complexe situaties tot de essentie te herleiden

 • de kunst om inzichten op een eenvoudige en op de ontvanger afgestemde manier over te brengen

 • down-to-earth en to-the-point: ik hecht veel belang aan concrete en bevattelijke richtlijnen waar je mee aan de slag kan